Psychologische selectieprocedure voor de opleiding van verkeersvlieger bij de....

KLM Flight Academy

De selectieprocedure voor de opleiding van verkeersvlieger bij de KLM Flight Academy bestaat uit verschillende “fasen”. Deze zijn:

  • Basis capaciteitenonderzoek
  • Sensomotorisch onderzoek
  • Competentie onderzoek

Deze drie fasen van de selectieprocedure vinden op locatie Amsterdam van het AMC plaats.

Afhankelijk van de testresultaten wordt u al dan niet uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende selectiefase. Als u aan alle drie de selectiefasen hebt deelgenomen, ontvangt u een rapport waarin de resultaten van alle selectie-onderdelen is beschreven.

Naar beneden scrollen om te lezen wat u in welke fase bij het AMC precies kunt verwachten.....

Basis capaciteitenonderzoek

De eerste fase van de selectieprocedure is het basis capaciteitenonderzoek. Het gaat in deze ronde niet alleen om je capaciteiten, maar ook om hoe je bent qua persoonlijkheid, in relatie tot de eisen die aan verkeersvliegers (in opleiding) worden gesteld. Dit onderzoek bestaat dan ook uit de volgende onderdelen:

Intellectuele capaciteiten
Tijdens deze testen onderzoeken we of je voldoet aan de minimale eisen die de KLM Flight Academy stelt op het gebied van: cijfermatige capaciteiten, verbale capaciteiten, abstract redeneren, ruimtelijk inzicht, technisch inzicht en planvermogen.

Sensomotorische screening
Daarnaast wordt tijdens deze selectiefase een sensomotorische test afgenomen als indicator voor je vliegaanleg.

Persoonlijkheidsscreening
Aan de hand van meerdere persoonlijkheidsvragenlijsten kijken wij ook naar persoonlijkheidskenmerken, omdat we een beeld willen krijgen van jouw persoonlijkheid is in relatie tot het profiel voor verkeersvlieger. Daarbij letten we onder meer op je stabiliteit, je werkhouding en je interpersoonlijke attitude.

Conclusie
De resultaten van de tests betreffende zowel intellectuele capaciteiten als sensomotorische vaardigheden als persoonlijkheid moeten overeenkomen met de normen die gelden voor toelating tot de KLM Flight Academy, om door te kunnen gaan naar de volgende selectieronde.

Sensomotorische onderzoek

De tweede fase van de selectieprocedure is het zogenaamde sensomotorische onderzoek. Door middel van dit onderzoek wordt beoordeeld of je voldoende praktische vliegaanleg hebt. Een allereerste test op dit vlak heeft al tijdens het basis competentieonderzoek plaatsgevonden, en dat wordt tijdens het sensomotorisch onderzoek uitgebreid met diverse tests om te beoordelen of je in staat bent om een vliegtuig gecoördineerd te besturen, zaken te monitoren en verschillende taken tegelijkertijd uit te voeren.

Sensomotorische capaciteiten
We kijken tijdens een intensief programma naar je vaardigheden en leervermogen op het vlak van coördinatievermogen, multitasking, concentratievermogen en volgehouden aandacht.
   
Conclusie
Je prestaties op alle sensomotorische tests moeten overeenkomen met de normen die gelden voor toelating tot de KLM Flight Academy, om door te kunnen gaan naar de volgende selectieronde.

Competentie onderzoek

Als de resultaten van het BCO en SMO aan de eisen voldoen, dan wordt je uitgenodigd voor het zogenaamde kerncompetentie onderzoek. Tijdens deze derde selectieronde bij het AMC zal nader onderzoek worden gedaan naar je persoonlijkheid en interpersoonlijke vaardigheden. Alle vragenlijsten die je voorafgaand aan de derde ronde hebt gemaakt zullen worden getoetst en alle aangeleverde informatie zal worden benut en besproken tijdens het kerncompetentie-onderzoek. Dit wordt gedaan door middel van een interview en praktijkopdrachten, die in een willekeurige volgorde plaatsvinden.

Huiswerk
Voorafgaand aan het kerncompetentieonderzoek moet nog een aanvullende persoonlijkheidstest worden gemaakt. Daarnaast moet je nog enkele documenten, zoals een CV, aanleveren voorafgaand aan de asssessmentdag.

Interview
Tijdens het interview met een psycholoog wordt onder andere aandacht besteed aan je gevolgde opleidingen, werk- en levenservaring en onderzoeken we jouw persoonlijkheidseigenschappen.

Gedragssimulatie
Om je vaardigheden te beoordelen, maken we gebruik van verschillende (realistische) praktijkopdrachten. De inhoud van de opdrachten is dus niet aldoor hetzelfde, maar het proces wel. Zo krijg je ten behoeve van de gedragssimulatie altijd tevoren informatie over je rol, het scenario en het doel van de opdracht. Daarna handel je binnen de context van het scenario de situatie af in een dialoog met een medewerker van AMC.

Samenwerkingsopdracht
Ook hebben we verschillende samenwerkingsopdrachten die we je kunnen voorleggen. De inhoud van de opdrachten is dus niet aldoor hetzelfde, maar het proces wel. Zo krijg je ook bij de samenwerkingsopdracht krijg je eerst instructies over de situatie. Bij de samenwerkingsopdracht varieert de samenstelling van het gezelschap. In de regel zijn het onbekende gezichten die je ontmoet. Sowieso is één van die gezichten iemand van het AMC die als begeleider van de opdracht en als medespeler aanwezig is. Het kan voorkomen dat je samen met hem/haar met de samenwerking aan een opdracht bezig bent of dat er andere kandidaten bij zijn. In ieder geval moet je samen aan de opdracht werken, problemen oplossen en creatieve oplossingen proberen te bedenken. Het is allemaal onderdeel van het avontuur dat de samenwerkingsopdracht zo opwindend maakt.

Conclusie
Alle bevindingen van alle selectierondes zullen in een rapport worden beschreven en er zal een integraal advies aan de KLM FA worden uitgebracht. Dit rapport krijg je ter voorinzage toegestuurd en daarna kan je beslissen of het rapport door AMC met de KLM FA mag worden gedeeld. De KLM FA beslist aan de hand van het rapport of je wordt uitgenodigd voor een gesprek met de toelatingscommissie.